Rejestracja   Zaloguj się

Etap 3 Heavy Metal DETOX - SUPREME DETOX PROGRAM

Kod: DTX030
Kategoria: Detox & Oczyszczanie
Producent: Ancient Plant Alchemy
Słowa kluczowe: Detoks  oczyszczanie  Metale ciężkie  SUPREME DETOX PROGRAM  Naturalny ekstrakt z nasion ECO kolendry  Kolendra + Chlorella naturalny sposób oczyszczania organizmu z metali ciężkich  Heavy Metal Detox  detoks z metali cięzkich 
Warianty:
Cena: 120,00 zł
Stara cena: 135,00 zł
Cena powyżej 10 produktów: 72,00 zł
Ilość: szt.

Heavy Metal Detox
Naturalny ekstrakt z nasion ECO kolendry -  OCZYSZCZANIE ORGANIZMU METALI CIĘŻKICH 
SUPREME DETOX PROGRAM Etap 3

Ekstrakt z nasion kolendry. W procesie usuwania metali ciężkich kolendra przenosi szkodliwe substancje do innych rejonów ciała, więc, żeby proces odtruwania mógł się pomyślnie zakończyć, musi być stosowana jednocześnie chlorellą (odmiana pyrenoidosa), która pozwoli je związać i usunąć z organizmu. Jest prawdopodobnie jedynym czynnikiem, który skutecznie usuwa rtęć zgromadzoną w przestrzeni międzykomórkowej (związaną z mitochondriami, cząsteczkami tubuliny i liposomami, itd.) oraz w jądrach komórek (tam kolendra eliminuje uszkodzenia DNA) oraz jako jedyna usuwa metale ciężkie nawet z komórek mózgowych.

Standardową procedurę usuwania metali ciężkich z organizmu nazywamy „chelatyzacją”. Proces ten przebiega przy użyciu czynnika chelatyzującego – zwykle kwasu dimerkapturobursztynowego (DMSA) – który wiąże metale ciężkie w organizmie i umożliwia ich naturalne wypłukanie. Taka kuracja jest dość forsowna i ma szereg skutków ubocznych, dlatego można ją przeprowadzać tylko pod okiem lekarza. Na szczęście istnieją zioła i przyprawy, które działają tak samo jak sztuczne czynniki chelatyzujące.

Kolendra 

Usuwa z kości i centralnego układu nerwowego takie metale ciężkie jak rtęć, kadm i ołów. Jest prawdopodobnie jedynym czynnikiem, który skutecznie usuwa rtęć zgromadzoną w przestrzeni międzykomórkowej (związaną z mitochondriami, cząsteczkami tubuliny i liposomami, itd.) oraz w jądrach komórek (tam kolendra eliminuje uszkodzenia DNA) oraz jako jedyna usuwa metale ciężkie nawet z komórek mózgowych.

W procesie usuwania metali ciężkich kolendra jedynie przenosi szkodliwe substancje do innych rejonów ciała, więc, żeby proces odtruwania mógł się pomyślnie zakończyć, musi być stosowana jednocześnie z innym czynnikiem, który pozwoli je związać i usunąć z organizmu. Kolendra wyciąga z komórek i przestrzeni międzykomórkowej więcej toksyn, niż jest w stanie usunąć z organizmu, może się zdarzyć, że tkanka łączna (w której znajdują się nerwy) zostanie zalana metalami, wcześniej magazynowanymi w bardziej bezpiecznych miejscach. Proces ten określa się jako ponowne zatrucie, aby mu zapobiec należy kolendrę stosować wraz z czynnikiem wchłaniającym toksynę jakim jest np. chlorella. Chlorella nie tylko aktywuje w organizmie procesy oczyszczające, ale również wiąże wszystkie znane toksyczne metale oraz toksyny środowiskowe i ułatwia ich usunięcie. Jest więc idealną „towarzyszką” kolendry.

Kolendra sprawia, że woreczek żółciowy wyrzuca żółć – zawierającą wydalone neurotoksyny – do jelita cienkiego. Znacznie wspomaga uwalnianie żółci, które następuje naturalnie podczas jedzenia. Jeśli nie przyjmuje się jednocześnie chlorelli, większość neurotoksyn zostaje wchłonięta z powrotem poprzez liczne zakończenia nerwowe systemu jelitowego

dodatkowo do odtruwania metali ciężkich musisz stosować Chlorellę Pyrenoidosa  kupisz TUTAJ 

Dostępne są dwie chlorelle: Chlorella pyrenoidosa (lepsza absorbcja toksyn, lecz trudniej przyswajalna) i Chlorella vulgaris (większa zawartość CGF – patrz niżej, łatwiej przyswajalna, mniejsza zdolność absorbowania metali).

Zalety stosowania chlorelli: Antywirusowe (szczególnie efektywna przeciwko wirusom cytomegaly z rodziny opryszczek); Wiązanie toksyn (błona mucopolysaccharide) wszystkich znanych metali toksycznych i szerzej toksyn takich jak dioksyny i inne; Naprawia i aktywuje funkcje odtruwania organizmu; Drastycznie podnosi zredukowany glutation; Sporopollein jest skuteczny jako cholestyramina w wiązaniu neurotoksyn i bardziej skuteczny jako środek wiążący toksyny metali niż jakakolwiek odkryta substancja naturalna; Różne peptydy odbudowują coeruloplasmin i metallothioneine; Lipidy (12.4 %) alpha-and gamma-linoleic acid pomaga zbalansować zwiększone wchłanianie tłuszczu rybiego w trakcie naszego programu odtruwania i są niezbędne dla mnóstwa funkcji, włączając formowanie peroksysomów; Methyl-coblolamine jest pożywieniem dla systemu nerwowego, odtwarza uszkodzone neurony i ma dla nich skutek odtruwania; Czynnik wzrostu chlorelli pomaga odtruć samodzielnie organizm w sposób jeszcze nie zrozumiały. Zdaje się, miliony lat temu chlorella wykształciła specyficzne białka i peptydy detoksykujące na wszystkie istniejące metale trujące.; Porfiryny zawarte w chlorofilu mają silną zdolność wiązania metalu. Chlorofil aktywuje także receptor PPAR w jądrach komórkowych, który odpowiada za odczyt DNA i kodowanie formacji peroksyzomów (patrz olej rybi), otwierając ścianę komórki (nieznany mechanizm), która jest niezbędna we wszystkich procedurach detoksykacji, normalizuje insulinę i wiele innych. Medykamenty które aktywują receptor PPAR (np. pioglitazone) stały się skuteczne w leczeniu raka piersi i prostaty;  Super odżywka: zawiera 50-60% aminokwasów, idealna odżywka dla wegetarian; methylcobolamin – najłatwiej wchłaniana i utylizowana forma witaminy B12, witamina B6, minerały, chlorofil, beta karoten itd.

 PONADTO: Wzmacnia system immunologiczny; Przywraca florę bakteryjną; Ułatwia trawienie; Środek odkwaszający (wskazany dla osób ze zgagą)

 WAŻNE: 

  • Cały czas podczas procesu oczyszczania należy obserwować swój organizm i jeżeli zaczynają występować jakiekolwiek objawy jak bóle w stawach, co odzwierciedla efekt mobilizacji metali, które są transportowane w organizmie, rozwiązujemy przez znaczące zwiększenie dawki chlorelli i jednocześnie zmniejszenie dawki kolendry.
  • Dodatkowo należy pamiętać, że podczas usuwania plomb amalgamatowych, powinna być przyjmowana większa dawka chlorelli, na dwa dni przed i 2-5 dni po procedurze (im więcej plomb jest usuwane, tym dłużej winna być podawana zwiększona dawka). Kolendra nie powinna być podawana w czasie pracy z plombami. Przez ten czas nie chcemy mobilizować głębiej usadowionych metali na dokładkę do oczekiwanej nowej ekspozycji z plomb.
  • Jeśli bierzesz witaminę C w trakcie swojego programu odtruwania, przyjmuj ją jak najdalej od chlorelli jak to tylko możliwe (najlepiej po jedzeniu).
  • Niektórzy ludzie mają problemy z trawieniem błon komórkowych chlorelli. Ten problem rozwiązują enzymy celulazy. Celulaza jest dostępna w wielu sklepach ze zdrową żywnością. Przyjmowanie chlorelli wraz z jedzeniem także poprawia trawienie w niektórych przypadkach, choć jest to sposób mniej efektywny. Chlorella vulgaris ma cieńszą ściankę komórkową i jest lepiej tolerowana przez ludzi z problemami trawiennymi.
  • CHLORELLĘ należy Przyjmować 30 minut przed jedzeniem (ponieważ chlorella jest dokładnie w takiej części jelita cienkiego, gdzie żółć tryska w kiszkę na początku posiłku, przenosząca toksyczne metale i inne trujące odpady. Te są zamykane w ścianie komórkowej chlorelli i usuwane z organizmu drogą trawienną)

*) Opracowano na podstawie: „Przegląd ogólny metod detoksykacji metali ciężkich i prac klinicznych z 30 lat praktyki medycznej Dietrich Klinghardt, MD, PhD”

Szczegółowe informacje jak za pomocą ekstraktu z kolendry i chlorellą oczyścić organizm z metali ciężkich -   dokładny protokół otrzymasz wraz z zakupionym produktem
warto też poczytać   TUTAJ 

50ml wystarcza na 3 mieś.. kurację dla 1 osoby dorosłej ( w cyklu 1 tydz. Kolendra + Chlorella, 2-3 tyg. przerwy w Kolendrze przyjmujemy samą Chlorellę)

Skład:

Ekstrakt z Polygonum aviculare L., Equisetum arvense, Urtica dioica L.
z biologicznie kotrolowanych upraw, w naturalnym alkoholu 45Vol.%, 

Pure, Organic / Wild, Highest Quality, High Potecy, created with intention in waning MOO‚ƒN with Healing Sound Vibration & Love

__________________________________________________________________________

Heavy Metal Detox -
Natural ECO Coriander seed extract - DETOXIFICATION OF HEAVY METALS
SUPREME DETOX PROGRAM Stage 3

Coriander seed extract. In the process of removing heavy metals coriander carries harmful substances to other parts of the body, so that the process of detoxification could successfully complete, it must be used at the same time chlorella (type pyrenoidosa), which will allow to bind heavy metals and remove from the body. It is probably the only factor that effectively removes mercury accumulated in the intercellular space (associated with mitochondria, tubulin molecules and liposomes, etc.) and cell nuclei (there coriander eliminates DNA damage) and as the only removes heavy metals even from brain cells.

The standard procedure for removing heavy metals from the body is called "Chelation therapy." The process continues with the chelating agent - usually dimercaptosuccinic acid (DMSA ) - which binds heavy metals in the body and allows them to natural leaching. This treatment is quite forced and has a number of side effects, so it can be carried out only under the supervision of a doctor. Fortunately, there are herbs and spices that work the same way as artificial chelating agents.

Coriander

Removes from the bone and central nervous system, such heavy metals as mercury, cadmium and lead. It is probably the only factor that effectively removes mercury accumulated in the intercellular space (associated with mitochondria, tubulin molecules and liposomes, etc.) and cell nuclei (there coriander eliminates DNA damage) and as the only removes heavy metals even from brain cells.

In the process of removing heavy metals coriander only carries harmful substances to other parts of the body, so that the process of detoxification could successfully complete, must be used with any other factor that will allow them to bind and remove from the body. Coriander extracts from cells and the intercellular space more toxin than it can be removed from the body, it can happen that the tissue (where there are nerve) is exposed to metals previously in storage, in a more secure environment. This process is referred to as re-poisoning, to prevent it to be used with coriander absorbent agent which is like toxin. Chlorella. Chlorella not only activates the body's cleansing processes, but also involves all known toxic metals and environmental toxins and helps remove them. It is therefore ideal "companion" for coriander.

Coriander makes gallbladder throws bile - containing the excreted neurotoxins - into the small intestine. Greatly facilitate the release of bile, which occurs naturally while eating. If you do not accept simultaneously chlorella, most neurotoxins is absorbed back through numerous nerve endings intestinal system

Chlorella 

There are two Chlorella: Chlorella pyrenoidosa (better absorption of toxins, but harder to digest) and Chlorella vulgaris (higher CGF content - see below, easier to digest, but less ability to absorb heavy metals).

Benefits of use : Antiviral (especially effective against viruses cytomegaly the herpes family); Binding of toxins (mucopolysaccharide membrane) all known toxic metals and extended toxins such as dioxins and others; Repairs and activates the body's detoxification; Drastically increases reduced glutathione; Sporopollein is effective as cholestyramine in binding neurotoxins and more effective as a binder metal than any toxin discovered natural substance; Various peptides restore coeruloplasmin and metallothionein; Lipids (12.4%), alpha-and gamma-linoleic acid helps to balance the increased absorption of fat fish during our detoxification program and are necessary for a multitude of functions, including the formation of peroxisomes; Methyl-coblolamine is food for the nervous system, restores damaged neurons and has for them due to detoxification; Chlorella growth factor helps the body detoxify itself in a way not yet understood. It seems millions of years chlorella has developed specific detoxifying proteins and peptides for all existing toxic metal .; The porphyrins in chlorophyll have a strong ability to bind metal. Chlorophyll also activates the PPAR-receptor in the cell nucleus, which is responsible for reading the DNA and coding the formation of the peroxisomes (see fish oil), opening the cell wall (unknown mechanism) which is necessary for all detox procedures, normalizes insulin and many others. Medicines that activate the PPAR receptor (eg. Pioglitazone) have been effective in the treatment of breast cancer and prostate cancer; Super Conditioner: contains 50-60% amino acids, ideal supplement for vegetarians; methylcobolamin - most easily absorbed and utilized form of vitamin B12, vitamin B6, minerals, chlorophyll, beta carotene and so on.

ALSO: Strengthens the immune system; Restores the bacterial flora; Helps digestion; The center odkwaszający (recommended for people with heartburn)

*) based on "Overview of methods of detoxification of heavy metals and clinical work of 30 years of medical practice Klinghardt Dietrich, MD, PhD"

IMPORTANT:

  • During the whole detocification process, observe your body and if you begin to experience any symptoms like pain in the joints, which reflects the effect of the mobilization of metals, which are transported in the body, solved by a significant increase in the dose of chlorella and at the same time reducing the dose of coriander.
  • During the removal of amalgam fillings should be taken higher dose, two days before and 2-5 days after the procedure (the more fillings are removed, the longer should be given an increased dose). Coriander should not be taken while working with the seals. By this time we do not want to mobilize deeply nestled heavy metals for good measure to the expected new exposure of the seals.
  • If you take vitamin C during program of detoxification, take it as far away from Chlorella as possible (best after meals).
  • Some people have problems digesting the cell membrane of chlorella. This problem solve cellulase enzymes. Cellulase is available in many health food stores. Accepting chlorella with food and improves digestion and in some cases, although this is less efficient. Chlorella vulgaris has thinner cell wall and is better tolerated by people with digestive problems but has less capacity to absorb heavy metals.
  • Chlorella should be taken 30 minutes before eating (because the chlorella is exactly in the small intestine, where the bile bowel spouts at the beginning of the meal, transferring the toxic metals and other toxic waste. These are managed in the chlorella cell wall and removed from the body through digestive)

Detailed information how to cleanse the organism of heavy metals  with the extract of coriander and chlorella you can read HERE and you will receive the exact protocol with the purchased product.

50ml of DTX30 is sufficient for 3 months treatment for 1 adults  (in cycle 1 week. Coriander + Chlorella, 2-3 weeks interruptions in Coriander only Chlorella)

Composition:

Tincture of Coriandrum sativum seeds 
from controlled biological cultivation, in natural alcohol 45Vol.%

Pure, Organic / Wild, Highest Quality, High Potecy, created with intention in waning MOO‚ƒN with Healing Sound Vibration & Love 

__________________________________________________________________________

PRODUKTY POWIĄZANE /RELATED PRODUCTS

pojemność
50 mL
Waga
0,15kg

MY MAGIC SHOP
ANCIENT PLANT ALCHEMY

Email orders: ancientplantalchemy(at)gmail.com

Produkty
Promocje
KONTAKT
Social Media